Een eerste kennismaking met de Ds. W.E. den Hertogschool

Het basisonderwijs blijft zich ontwikkelen, ook op de Ds. W.E. den Hertogschool. Zo verbeteren (en vernieuwen) we waar mogelijk en wenselijk is, zowel in de lagere als in de hogere groepen. Spel, eigen initiatief, kwalitatief goed materiaal en goede methodes spelen daarbij steeds een belangrijke rol.

In een veilige, ordelijke en prettige sfeer wordt er op de Ds. W.E. den Hertogschool flink gewerkt. We doen dat in klassikaal verband, waarbij wel terdege rekening wordt gehouden met de verschillende onderwijsbehoeften die er in een groep bestaan. Als (professionele) leerkrachten proberen wij uit de leerlingen te halen wat erin zit. Levert onze inzet en die van de leerling de opbrengst op die we voor ogen hebben? Bereiken we de gestelde doelen? De kinderen worden regelmatig getoetst. Met behulp van groepsplannen geven we ze de soort instructie, waaraan ze behoefte hebben.Na acht jaar zien we ze graag soepel overstappen naar het voor hen meest geschikte vervolgonderwijs. Het voortgezet onderwijs toont zich doorgaans overigens erg tevreden over de kwaliteit van onze leerlingen.

Als moderne school gebruiken we recente methodes en overal wordt met digitale schoolborden gewerkt, wat dynamischer onderwijs mogelijk maakt; met nu ook tablets als hulpmiddel. Vanaf augustus 2016 doen we dat in ons prachtige, nieuwe schoolgebouw; een gebouw dat aan alle eisen voldoet die het huidige onderwijs stelt. 

Niet alleen op cognitief gebied (= leergebied) moeten de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, maar ook sociaal, sportief en expressief. Voor creatieve en culturele activiteiten houden we ruimte vrij. De gymnastieklessen worden gegeven door een vakleerkracht; ieder jaar is er een sport- en speldag, de laatste jaren gekoppeld aan Koningsdag (de Koningsspelen) eind april. Op diverse toernooien is de Ds. W.E. den Hertogschool met een team vertegenwoordigd.

Aan de betrokkenheid van en een goed contact met de ouders hechten we veel waarde. Hun meedenken en meedoen krijgt onder meer gestalte via de ouderraad, de medezeggenschapsraad en nu ook de werkgroep brede buurtschool-ouderbetrokkenheid.

Gelijkwaardigheid van mensen is op onze school een belangrijk uitgangspunt. Onze leerlingen moeten respect kunnen opbrengen voor normen en waarden van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discrimineren en pesten en streven naar het voorkomen ervan; zullen daar ook alle mogelijke moeite voor doen. Wordt er desondanks toch gepest of gediscrimineerd, dan grijpen we direct in!

Ook peuters kunnen in ons schoolgebouw terecht, en wel bij peuterspeelzaal 't Peenbuikertje, waar we nauw mee samenwerken. Onder deskundige leiding kunnen de 'kleintjes' daar al spelend vertrouwd raken met de schoolomgeving en leren omgaan met andere kinderen.

Vanaf 1 januari 2018 komt de peuterspeelzaal onder aansturing van de school te vallen; de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk wordt dan van kracht. We krijgen dan dus een basisschool 2½-12 jaar, wat een versterking van de doorgaande lijn betekent. Een kwaliteitstraject bereidt ons hierop voor.

Tussenschoolse en naschoolse opvang – uitbesteed aan de Stichting 2Samen – vinden ook in ons gebouw plaats, evenals activiteiten in het kader van de verlengde schooldag (VSD).

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑