ICT - Informatie- en Communicatie Technologie / Computers

'Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op een maatschappij waarin ICT (informatie- en communicatietechnologie) een steeds grotere rol speelt. Zij zullen op een mediawijze en veilige manier, samen moeten leren omgaan met deze moderne technologieën. Wij laten de kinderen zien dat ICT een onderdeel is van de sociale maatschappij waarin wij leven. Daarbij gebruiken wij ICT als middel en niet als doel op zich.’

Deze visie is opgenomen in ons ICT-beleidsplan en beschrijft de manier waarop wij als school willen omgaan met het ICT-onderwijs. Wij werken met een iCoach/ICT-coördinator en een vierjarenplan. Dit plan is opnieuw vastgesteld tijdens het schooljaar 2014/2015 en wordt regelmatig herzien. Vanaf schooljaar 2011/2012 vervult de ICT-coördinator ook de rol van iCoach. Dat wil zeggen: 'coach' zijn voor de leerkrachten op het gebied van ICT-onderwijs.

Kernpunten binnen ons onderwijs op het gebied van ICT zijn:

  • Mediawijsheid
  • Internetprotocol met een doorgaande lijn
  • Het gebruik van computer, laptop, tablet en digitaal schoolbord als onderwijsmiddel om lessen voor te bereiden en te geven
  • Het gebruik van computer en/of tablet ter verwerking, verdieping en remediëring van de lesstof door de leerlingen (door middel van software en/of educatieve websites)
  • Het gebruik van computer of laptop voor het bijhouden van de groepsadministratie, als communicatie-middel, voor het bijhouden van de ondersteuningsstructuur.

Vierjarenplan

In het vierjarenplan staan de volgende onderwerpen beschreven:

  • Educatief gebruik: Inzet van (methode)software/apps op maat voor iedere leerling. 2015-2019. Borgen van het internetprotocol en de lessen mediawijsheid in de bovenbouw. 2015-2019
  • Communicatief gebruik: ICT inzetten om oudercommunicatie te bevorderen. 2015-2019 
  • Professioneel gebruik: Deskundigheidsbevordering op het gebied van ICT door de leerkrachten. 2015-2019 
  • Innovatief gebruik: Aanschaf en optimaliseren van het gebruik van nieuwe digiborden voor de gehele school. 2015-2019. Vernieuwen/moderniseren van (mobiele) werkplek voor de leerling door de inzet van tablets en/of laptops in de klas. 2016-2019

Huidige situatie

De school beschikt over een intern computernetwerk. Het bevat vaste aansluitpunten en een wifinetwerk door de hele school heen; in iedere groep zijn twee of drie computers voor de leerlingen aanwezig en er zijn werkplekken op de gang. In de bovenbouw werken de kinderen o.a. bij begrijpend lezen op tablets. De middenbouw zal dit schooljaar volgen.

In alle groepen beschikken we over touchscreenborden. Zowel onze reken- als onze taalmethode beschikt over bijpassende educatieve software voor de leerlingen, die we inzetten als aanvulling op ons onderwijs.

Digilunch, coaching en workshops voor leerkrachten

Regelmatig zijn er workshops voor en door leerkrachten om samen steeds professioneler te worden op het gebied van ICT-gebruik in het onderwijs. Leerkrachten wisselen ervaringen en 'tips en trucs' uit tijdens onze digilunch en de iCoach geeft, waar nodig, begeleiding bij ICT-vragen.

Mediawijsheid

Social media zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij en onze leerlingen komen er steeds vroeger mee in aanraking. Wij willen dat onze leerlingen de school ‘mediawijs’ verlaten. Vooral in de bovenbouw zal hier aandacht aan besteed worden. Schoolbreed is er aandacht voor het veilig omgaan met internet en e-mail.

Een mediawijze en veilige ICT-leeromgeving

In de klassen is vormgegeven aan een veilige leer- en werkomgeving op de leerlingcomputers. Bepaalde zoektermen en ongewenste websites worden middels de firewall afgeschermd. Iedere groep werkt met een vast ‘bureaublad’, met daarop programma’s die voor de betreffende groep geschikt zijn. Duidelijke afspraken over het gebruik van de computer en het internet zijn er in de onder- en middenbouw middels pictogrammen voor de kinderen. In de bovenbouw in de vorm van een internetprotocol. De regels ‘Zo gaan wij veilig om met internet’ geven weer hoe we in de bovenbouw afspreken met het internet om te gaan. Dit internetprotocol is terug te lezen op onze website en hangt in de bovenbouwklassen. Net als de schoolregels staan deze regels het hele jaar centraal. Onder die veiligheid verstaan wij het leren omgaan met verschillende situaties die je bij het werken op de computer op het internet kan tegenkomen: wat is echt (en wat niet), de invloed van reclame. Wij willen de leerlingen mediawijs maken door daar tijdens de lessen met ze over in gesprek te gaan; ze ‘online-omgangsvormen’ bijbrengen; ze leren omgaan met social media, met zoekmachines. Voor dit alles gebruiken we een lessenserie mediawijsheid. Verder besteden we in de bovenbouw jaarlijks ook aandacht aan de landelijke ‘Week van de Mediawijsheid’.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑