Missie en Visie van onze school

 

Onze missie

'Ds. W.E. den Hertogschool - voor meer dan opleiden alleen'.

Dat is de missie van onze school: bij alleen maar opleiden, alleen maar kennis aanbieden blijft het niet. We willen met onze leerlingen meer bereiken. Hoe? Welke visie we daarop hebben? Dat leest u hieronder bij visie.

Onze visie

In ons onderwijs kiezen we ervoor de kinderen op een inspirerende manier te begeleiden en uit te dagen. We vinden het belangrijk dat er een goed evenwicht is tussen het aanbrengen van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.

Aan de ene kant erkennen wij de veilige omgeving die een school moet zijn, een plaats waar je mag zijn wie je bent. Aan de andere kant hebben wij een opdracht als school, namelijk de kinderen uitrusten met de basisbagage die zij nodig hebben om als volwassenen te kunnen gaan functioneren.

Door de leerjaren heen zijn dít daarbij dan onze uit­gangspunten:

  • De zelfstandigheid wordt bevorderd.
  • Het onderwijs is gericht op ontwikkeling in brede zin, waarbij de sociale omgeving van grote bete­kenis is.
  • Onderwijs heeft nut als het voor het individuele kind zinvol is en betekenis heeft.
  • Vanuit theoretische uitgangspunten wordt het onderwijsaanbod geconcretiseerd, zodat we er in de lespraktijk daadwerkelijk wat mee kunnen.
  • In ons onderwijsconcept staat het kind centraal.
  • Alleen als een kind zich echt betrokken voelt bij een activiteit, leert het daar optimaal van. Het is dan intens bezig; in volle concentratie die langere tijd aanhoudt.
  • Handelings- en opbrengstgericht werken (HGW en OGW) spelen een grote rol. We richten ons daarmee op zo hoog moge­lijke opbrengsten per leerling, gerelateerd aan diens talenten. We willen dat kinderen hun ta­lenten zo goed mogelijk ont­wikkelen en onder­steunen hen daar zo goed mo­gelijk bij.

 Voor verdere informatie verwijzen we u naar de schoolgids. Hoofdstuk 4

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑