Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR) Ds. W.E. den Hertogschool Onze school heeft, zoals iedere andere school, een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is ervoor om de belangen van de kinderen (vertegenwoordigd door de ouders) en het personeel van de school te behartigen en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en personeel. Op onze school bestaat de MR op dit moment uit 4 leden, namelijk 2 personeelsleden en 2 ouders.

Hoofdtaken van de MR zijn:

Advies- of instemmingsrecht ten aanzien van belangrijke besluiten van het schoolbestuur.

 

Bijvoorbeeld:

- Instemming over vaststelling van het jaarplan of bestemming van de ouderbijdrage

- Advies over de vakantieregeling

- Initiatief nemen naar het bestuur van de school om zaken onder de aandacht te brengen

- Informeren van leerlingen en ouders over alles wat er speelt op school. Hiermee oefenen ouders en personeel dus belangrijke invloed uit op het beleid van de school. Ook de Ouderraad (OR) kan via de MR het schoolbestuur adviseren.

Omdat onze school onderdeel uitmaakt van een grotere stichting (SCOH) is er een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Vergaderingen van de GMR worden door een afgevaardigde van de MR bijgewoond. In dit orgaan worden de zaken die op de verschillende scholen spelen op elkaar afgestemd.

 

Namens de ouders/leerlingen nemen deel in onze MR:

Voorzitter: mevrouw F. (Felicia) Potharst

Secretaris: mevrouw S. (Sylvia) Marinus

 

Namens de leerkrachten nemen deel in onze MR:

mevrouw W.E. Verbaan-Kruithof (Juf Elma)

mevrouw E. Korving (Juf Esther)

 

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑