De Ds. W.E. den Hertogschool en het voortgezet onderwijs

Welke school voor voortgezet onderwijs voor een leerling haalbaar is, hangt niet alleen af van diens leerkwaliteiten, maar ook van zijn of haar interesse, motivatie en aanleg. Met passend onderwijs proberen we op de Ds. W.E. den Hertogschool uit alle leerlingen het maximale te halen en er zo voor te zorgen dat ze in de voor hen meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomen en op die school goed meekunnen.

De specifieke voorbereiding op het voortgezet onder­wijs (inclusief schoolkeuze) gebeurt in groep 8. Ou­ders en leerlingen krijgen informatie over de ver­schillende mogelijkheden. Van de leerkracht, maar zeer zeker ook op een speciale avond waarop iemand uit het voortgezet onderwijs de nodige informatie zal komen geven. Ook bezoeken we met onze achtstegroepers een paar scholen voor voort­gezet onderwijs. De ou­ders ontvangen van de vervolg­scholen zelf informa­tiebrochures. Verder hebben deze scholen open avonden/dagen die u samen met uw zoon/dochter kunt gaan bezoeken.

Omdat aanmelding en (voorlopige) inschrijving al vroeg plaatsvinden en u zich daaraan voorafgaande dus ook op de voor uw kind geschikte vervolgscholen moet kunnen oriënteren, wordt het schooladvies dat uw zoon/dochter van ons meekrijgt, ook dit jaar weer bijtijds opgesteld en met u besproken. Later komt daar dan nog de uitslag van de eindtoets bij. ‘Het staat u als ouder vrij om uw kind bij verschil-lende middelbare scholen [tegelijk] aan te melden …’ De BOVO-procedure waarmee wij in Den Haag werkten, was wat dat betreft niet in lijn met de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Die aanmeldprocedure is nu aangepast en voldoet daarmee aan de wettelijke kaders. Vanaf het schooljaar 2017/2018 kunt u uw kind op meerdere vo-scholen tegelijk aanmelden. Nadere informatie over de (nieuwe) aanmeldprocedure ontvangt u op de vo-informatieavond van 3 oktober van ons. We hebben te zijner tijd ook een folder van BOVO Haaglanden voor u.

Voor belangrijke punten bij de schoolkeuze verwijzen wij u door naar onze schoolgids. Hoofdstuk 7

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑