De protestants-christelijke identiteit

De scholen van onze stichting behoren thuis in wat genoemd wordt het bijzonder onderwijs. Wij zijn een christelijke school of iets bescheidener uitgedrukt: wij proberen dat te zijn. 'Wij': dat zijn alle personeels- en bestuursleden; iedereen mag ons heel nadrukkelijk op die identiteit aanspreken.

Aan het begin en aan het eind van de schooldag vindt er op alle SCOH-scholen, dus ook bij ons, een moment van bezinning, van gebed plaats; daarnaast worden de christelijke feesten gevierd. Er wordt contact onderhouden met de Abdijkerk.

In het onderwijs willen we allemaal het beste voor onze kinderen. Volgens ons is het dan logisch, dat je ze naast een behoorlijke hoeveelheid inzicht en feitenkennis een stuk levenswijsheid meegeeft, waardoor ze zich nu en later niet alleen in de wereld staande kunnen houden, maar ook nog iets voor anderen mogen bete¬kenen. Verantwoordelijkheid voor anderen, verantwoordelijkheid voor jezelf, het zijn belangrijke elementen binnen onze stichting en haar scholen.

Met de Bijbel als inspiratiebron voor ons denken en doen. Die willen we gebruiken om God beter te leren kennen en om onze leerlingen, zo persoonlijk moge¬lijk, te ver¬tellen over ons geloof. Vanuit onze eigen christelijke levensvisie proberen we gestalte te geven aan wat we als leidraad in ons leven beschouwen:

  • Het geloof dat Christus de Zoon van God is. Christus die ons laat zien hoe God het bedoelt.
  • Het geloof ook dat we, met Hem als inspiratiebron, onze talenten mogen ontwikkelen ten dienste van onze medemens en ten dienste van onszelf.

Dit levensbeschouwelijke uitgangspunt moet gezien worden als de basis van ons doen en denken.

Waar dat in de praktijk uit blijkt ….
1. Oog hebben voor de wereld om ons heen, waarbij begrippen als gerechtigheid en vrede centraal staan. Respect hebben ook voor de ander en voor andere culturen en godsdiensten. 2. Naast de aandacht voor de cognitieve ontwikke¬ling van de leerlingen is er ook altijd aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling. Elk kind, ie¬der mens moet in zijn/haar leven keuzes maken. Als protestants-christelijke school helpen wij de leerlingen daarbij te zoeken naar die waarden en normen die de Bijbel ons aanreikt.
3. Aan het begin en aan het eind van de schooldag vindt er op alle SCOH-scholen, dus ook bij ons, een moment van bezinning, van gebed plaats; daarnaast worden de christelijke feesten gevierd. Er wordt contact onderhouden met de Abdijkerk. Waar mogelijk wordt deelgenomen aan wijkgerichte projecten.
4. Open staan voor contact met de ouders/verzor-gers. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers niet alleen via de medezeggenschapsraad, maar ook op andere manieren betrokken zijn bij het onderwijs dat aan hun kind(eren) wordt gegeven.

Aan geestelijke waarden en normen, ontleend aan het christelijk geloof, besteden we veel aandacht. Het gesprek is daarbij erg belangrijk, evenals de keuze van leermiddelen en de manier van lesgeven. Enige kennis over de andere wereldgodsdiensten – zonder tekort te doen aan de eigen identiteit – behoort ook tot de leerstof.

 

Beleid tot het uitdragen van de protestants-christelijke identiteit van de SCOH

Per 1 augustus 2019 treedt in Nederland de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking. Ook onderwijsinstellingen krijgen hiermee te maken.

De Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding stelt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onher¬kenbaar maakt. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen. Een hoofddoek, een ge¬schminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet be¬dekt of een hoofddeksel valt niet onder het verbod. Incidentele gezichtsbedekking, zoals een masker met een halloweenfeest of carnaval, is wél toegestaan. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen, het open-baar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen.

Het SCOH-beleid stelt dat leraren geen bijdrage mogen leveren die strijdig is met de verwezenlijking van de statutair vastgelegde grondslag en doelstelling van de SCOH, zowel in woord als gedrag. Kleding en gedrag van leraren mag niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan de protes¬tants-christelijke (dus geen keppeltje, hoofddoek, chador, enz.).

Verder zijn voor SCOH-scholen als kledingvoorschriften vastgesteld:
1. Kleding mag niet onhygiënisch zijn.
2. Kleding mag niet aanstootgevend zijn (= tot ergernis wekken).
3. Kleding mag geen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sekse of politieke overtuiging.
4. Kleding mag de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengen.
5. Kleding mag niet disfunctioneel zijn, in dit geval: het vervullen of uitoefenen van een taak of functie belemmeren.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑