Het bestuur van de Ds W.E. den Hertogschool

De Ds. W. E. den Hertogschool valt onder het schoolbestuur SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden). De 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal (basis)onderwijs en 22 peuterscholen van SCOH hebben een unieke identiteit en vormen samen een kleurrijk palet. Kinderen kunnen zich bij SCOH optimaal ontplooien. Zij ontdekken de wereld en maken kennis met andere waarden en talenten. Daardoor ontwikkelen zij vertrouwen, in zichzelf én in de ander. Wilt u meer weten over SCOH? Kijk dan op www.scoh.nl

De SCOH werkt nauw samen met de Stichting Protestant Christelijke Peuterspeelzalen (SPCP); er zijn 22 peuterspeelzalen aangesloten bij de SPCP. De voorzitter van het College van Bestuur is de heer G. J. van Drielen.

Het College van Bestuur heet u en uw kind(eren) van harte welkom op de Ds. W.E. den Hertogschool. Ouders die hun kind aan de zorg van het team van deze school toevertrouwen, maken een goede keuze.

SCOH/SPCP staat midden in de Haagse stedelijke samenleving. Als eigentijdse christelijke onderwijsorganisatie ontlenen wij onze inspiratie aan de Bijbel en hebben wij onze wortels in de protestants-christelijke traditie. In die traditie zijn woorden als ‘solidariteit’, ‘naastenliefde’ en ‘omzien naar elkaar’ belangrijke begrippen. In andere woorden: we voelen verantwoordelijkheid voor elkaar, voor kinderen en ouders en voor onze samenleving.

Daarnaast onderkennen wij dat onze scholen bezocht worden door ouders en leerlingen met diverse achtergronden op sociaal, cultureel en religieus gebied. Onze scholen erkennen deze verscheidenheid. Tegelijkertijd onderschrijven zij het gemeenschappelijk belang van identiteit in het onderwijs, omdat dat bijdraagt aan een volwassen sociale en religieuze cohesie in onze samenleving.

Wij willen, binnen de grootstedelijke werkelijkheid waar onze scholen dagelijks mee te maken hebben, onze identiteit nadrukkelijk invullen met vier zorgvuldig gekozen kernwaarden, die wij centraal stellen in ons handelen. ‘Ontmoeten’, ‘Verbinden’, ‘Betrokken’ en ‘Betrouwbaar’ zijn de uitgangspunten waar wij ons in ons werk door laten leiden. Vanuit onze inspiratie en traditie staan wij open voor alle ouders en kinderen die met ons willen meedoen. Wij bieden onze leerlingen een omgeving waar onze kernwaarden inhoud krijgen, waardoor zij zich optimaal tot volwassenheid kunnen ontwikkelen.

In ons dagelijks werk laten wij ons leiden door kernwaarden die uitdrukking geven aan onze inspiratiebron. Samenvattend:

  • Op alle niveaus binnen en buiten onze organisatie willen wij gezien en gewaardeerd worden als betrokken en betrouwbaar.
  • Daarvoor is het nodig dat we elkaar ontmoeten en ons met elkaar verbinden.
  • Dit doen we met het doel een omgeving te realiseren waarin kinderen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun plaats in de samenleving van morgen.

SCOH/SPCP heeft voor de periode 2015-2018 een aantal prioriteiten benoemd, die passen bij de missie en kernwaarden van de organisatie en onze visie op het onderwijs. We kiezen daarbij nadrukkelijk voor kwaliteit en verdieping. In de werkplannen worden de prioriteiten verder uitgewerkt in concrete doelen en acties. De scholen hanteren de werkplannen als kader voor het schoolplan, en werken daarbinnen de thema’s in eigen tempo uit. De volgorde van de prioriteiten is willekeurig en zegt niets over het belang ervan.

  1. De ontwikkeling van de Basisschool 2 tot 12
  2. De ontwikkeling van de Brede Buurtschool
  3. Professionalisering
  4. De ontwikkeling van kwaliteitszorg
  5. Communicatie en profilering
  6. Identiteit
  7. De relatie school-ouders

Voor meer informatie over de SCOH verwijzen wij u naar onze website: www.scoh.nl.

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)

Bezoekadres: Laan van Meerdervoort 70 2517 AN Den Haag

Postadres: Postbus 18546 2502 EM Den Haag

telefoonnummer: 070-311 87 87

@ info@scoh.nl www.scoh.nl

 

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑