ICT

'Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op een maatschappij waarin ICT (informatie- en communica-tietech¬nologie) een steeds grotere rol speelt. Zij zul¬len op een mediawijze en veilige manier, samen moeten leren om¬gaan met deze moderne technolo¬gieën. Wij laten de kinderen zien dat ICT een onderdeel is van de sociale maat¬schappij waarin wij leven. Daarbij gebruiken wij ICT als middel en niet als doel op zich.’

Deze visie is opgenomen in ons ICT-beleidsplan en beschrijft de manier waarop wij als school willen omgaan met ICT binnen ons onderwijs. Wij werken met een iCoach/ICT-coördinator, ontwikkelteam-ICT en een vierjarenplan. Dit plan is opnieuw vastge¬steld tijdens het schooljaar 2018/2019 en wordt regelmatig herzien.

Kernpunten binnen ons onderwijs op het gebied van ICT zijn:

  • Digitale geletterdheid en mediawijsheid.
  • Internetprotocol, veilig gebruik van ICT, met een doorgaande lijn binnen de school.
  • Het gebruik van computer, laptop, tablet en digibord als onderwijsmiddel om lessen voor te berei¬den en te geven.
  • Het gebruik van computer en/of tablet ter verwerking, verdieping en remediëring van de lesstof door de leer¬lingen (door middel van software, apps en/of educatieve websites).
  • Het gebruik van computer of laptop voor het bijhouden van de groepsadministratie, als communicatie-middel, voor het bijhouden van de ondersteuningsstructuur.

Vierjarenplan – Digitale geletterdheid

Digitaal geletterd ben je als je de vier basisvaardigheden beheerst: ICT-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Deze vaardigheden heb je nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als werkomgeving. Het gaat daarbij om de samenhang tussen de vier vaardigheden (Kennisnet, 2019).

De komende vier jaar zullen in het teken staan van het steeds meer vormgeven van digitale geletterdheid binnen ons onderwijs. De leerlijnen ‘digitale geletterdheid’ en ‘21e-eeuwse vaardigheden’ van het SLO gebruiken we als leidraad om invulling te geven aan de vier basisvaardigheden.

ICT-basisvaardigheden

We werken toe naar een leerlijn ‘ICT-basisvaardigheden’ voor de groepen 1 t/m 8, waarbij de kinderen leren een werkstuk te maken in Word middels een tekstverwerkingsprogramma. Daarnaast leren de kinderen een power¬pointpresentatie te maken middels een presentatietool ter voorbereiding op de spreekbeurten.

Computational thinking

We werken toe naar een lijn ‘programmeren en coderen’ voor de groepen 1 t/m 8, waarbij de kinderen de Bee-Bot, Blue-Bot en de Microbit stap voor stap leren instrueren.

Informatievaardigheden

De leerlingen van de bovenbouwgroepen leren spreekbeurten middels de ‘6 stappen informatievaardigheden’ uit de leerlijn digitale geletterdheid van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) te geven.

Mediawijsheid

Social media zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij en onze leerlingen komen er steeds vroeger mee in aanraking. Wij willen dat onze leerlin¬gen de school ‘mediawijs’ verlaten. Schoolbreed is er aandacht voor het veilig omgaan met internet en e-mail. In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de lessenserie Mediawijsheid van Kidsweek. Verder besteden we in de bo¬ven¬bouw jaarlijks ook aandacht aan de landelijke ‘Week van de Mediawijsheid’ en doen de groepen 7 en 8 mee aan het spel ‘Mediamasters’, waarbij leerlingen spelenderwijs kennismaken met de kansen en gevaren van media. Mediawijsheid zal steeds meer geïntegreerd binnen alle vakken van ons onderwijs terugkomen.

Huidige situatie

De school beschikt over een intern netwerk. Het bevat vaste aan¬sluitpunten en een wifinetwerk door de hele school heen; in iedere groep zijn twee of drie computers voor de leerlingen aanwezig. In de midden- en boven¬bouw werken de kinderen onder andere bij rekenen en begrijpend lezen op tablets. Digitale verwerking en toet¬sing krijgen steeds meer vorm binnen ons onderwijs, maar we blijven het belangrijk vinden dat kinderen goed leren schrijven en ‘echte’ boeken lezen. In alle groepen beschikken we over touchscreenborden. Zowel onze reken- als onze taalmethode beschikt over bijpassende educatieve software voor de leerlingen, die we inzetten als aanvulling op ons onderwijs.

Coaching en workshops voor leerkrachten

Vanaf schooljaar 2011/2012 vervult de ICT-coördi¬nator ook de rol van iCoach. Dat wil zeg¬gen: ‘coach’ zijn voor de leerkrachten op het gebied van ICT-on¬derwijs. Regelmatig zijn er workshops voor en door leerkrachten om samen steeds professioneler te worden op het gebied van ICT-gebruik in het onderwijs.

Veilige ICT-leeromgeving

In de klassen is vormgegeven aan een veilige leer- en werkomgeving op de leerlingdevices. Bepaalde zoek¬termen en ongewenste websites worden middels de firewall afgeschermd. Iedere groep werkt met een vast ‘bureaublad’, met daarop programma’s die voor de betreffende groep geschikt zijn. Duidelijke afspraken over het gebruik van de computer en het internet zijn er in de onder- en middenbouw mid¬dels pictogrammen voor de kinderen. In de bovenbouw in de vorm van een internetprotocol. De regels ‘Zo gaan wij veilig om met internet’ geven weer hoe we in de bovenbouw afspreken met het internet om te gaan. Dit in¬ternetprotocol is terug te lezen op onze website en hangt in de bovenbouwklassen. Net als de schoolregels staan deze regels het hele jaar centraal.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑