Missie en Visie van onze school

Missie en Visie van onze school

 

Onze missie

‘Samen ontdekken wie je bent’ Dat is het motto waarmee we vanaf nu de missie van onze school weergeven. We bieden de kinderen onderwijs in een veilige én uitdagende leeromgeving met aandacht voor ieder kind. Een omgeving waarin leerlingen basis¬kennis en -vaardigheden opdoen. Samen met leerkrachten en medeleerlingen ontdekken ze wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich prettig tot anderen kunnen verhouden. We zetten ons, samen met ouders en andere professionals rondom het kind, in voor de ontwikkeling van jonge kinderen tot verantwoordelijke, ver¬draagzame en kritisch denkende volwassenen.

Hoe we dat willen bereiken? Welke visie we daarop hebben? Dat leest u hieronder.

Onze visie

We zien onderwijs als breder dan alleen het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Schoolgaan betekent ook sociale vaardigheden en zelfstandigheid ontwikkelen. Op de Ds. W.E. den Hertogschool leren kinderen verant¬woordelijkheid te nemen en verdraagzaam te zijn ten opzichte van anderen. Ze leren sturing te geven aan hun eigen gedrag en hun eigen leerproces. De leerkrachten begeleiden de kinderen van jongs af aan bij het leren zorgdragen voor zichzelf, anderen en hun omgeving; ze doen dat dus in samenspraak met u (ouders) en andere professionals. Daarbij geldt: we zijn allemaal anders en dat is juist mooi. We hebben allemaal ons eigen (leer)potentieel, ons eigen karakter, onze eigen interesses en ons eigen talent.

Ontdekken wie je bent begint bij een veilige basis: een omgeving waar duidelijke regels gelden en je weet waar je aan toe bent. We combineren deze veilige basis met een klimaat van onderlinge verbondenheid, waarin leer¬krachten betrokken zijn bij hun leerlingen en een stapje extra zetten als kinderen en hun ouders dat nodig heb¬ben. Binnen deze veilige en liefdevolle setting dagen de leerkrachten hun leerlingen uit om zich verder te ontwik¬kelen. Ze hebben hoge maar ook realistische verwachtingen en geven hun leerlingen het vertrouwen en de ruim¬te om nieuwe kennis, vaardigheden, interesses en talenten op te doen en te ontdekken. Zo is de Ds. W.E. den Hertogschool een plek waar je fouten mag maken en out of the box mag denken. Waar het niet alleen gaat om het juiste antwoord maar vooral om het leerproces. Een plek waar ieder kind zichzelf mag zijn.

Voor verdere informatie kunt u de schoolgids raadplegen: hoofdstuk 2 en 4

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑