Protocol overgang van groep 2 naar groep 3

Ieder jaar wordt bekeken of leerlingen zich voldoende ontwikkeld hebben om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Bij twijfel over het verloop van de ontwikkeling worden deze leerlingen uitvoerig besproken. De school garandeert een ononderbroken ontwikkeling. Voor alle kinderen geldt dat de doorstroom naar de volgende groep alleen plaatsvindt als de leerling voldoende is toegerust voor het aanbod in desbetreffende groep. De uiteindelijke beslissing ten aanzien van de eventuele overgang wordt door school genomen en is bindend.

Overgang naar groep 3

Bij het besluit een leerling door te laten stromen naar groep 3 (waar de grens van 1 januari wordt aangehouden) spelen de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling een belangrijke rol, gebaseerd op toetsen en observaties. Er moet sprake zijn van een doorlopende ontwikkeling, waarbij de kinderen worden bediend in de zone van de naaste ontwikkeling.

Verlengd kleuterjaar

In het algemeen is een verlengd kleuterjaar alleen zinvol, indien * het besluit tot verlenging zeer zorgvuldig genomen is, in overleg met de intern begeleider en de ouder(s). * het kind nog niet rijp genoeg is voor het uitvoeren van een groot aantal (klassikale) activiteiten. * het kind niet de juiste houding en instelling heeft om werkopdrachten uit te voeren.

Het signaal

Halverwege groep 2 stellen we ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een kind wel gebaat is bij een overgang naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen doorgaande ontwikkeling kan garanderen. Soms is er sprake van specifieke ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Dat betekent dat we de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer overwogen nemen.

De beslissing

Het nemen van de beslissing ten aanzien van de schoolloopbaan van het kind doen we aan de hand van een aantal overwegingen, waarin het kind gewogen wordt op een aantal aspecten. Naar aanleiding hiervan wordt een verantwoorde beslissing genomen. Bij ernstige twijfel of een leerling over kan naar de volgende groep is het advies van de leerkracht, in het belang van het kind, bindend.

Versnellen

Soms zijn kinderen op alle gebieden verder dan hun leeftijdsgenoten. Vaak blijkt dit al in groep 1. De leerkracht kan dan in overleg met de ouder(s) beslissen dat een leerling eerder met groep 2 mee gaat draaien om hem/haar de ontwikkelingskansen te geven waar het kind aan toe is. Dit wil niet zeggen dat de leerling dan ook meegaat naar groep 3. Als een kind ook in groep 2 erg goed presteert, kan het wel eens voorkomen dat een leerling vervroegd naar groep 3 gaat. Dit zijn echter uitzonderingen!

Over het algemeen geldt dat kinderen, bij wie overwogen wordt om vroegtijdig naar groep 3 te gaan, een duidelijke voorsprong moeten hebben op leeftijdsgenoten, alles goed mee kunnen doen met groep 2 en liefst nog iets beter presteren, gedurende langere tijd. Dit omdat er bij veel kinderen in de kleuterleeftijd sprake is van ontwikkelingsvoorsprongen die later weer ingelopen kunnen worden door de anderen. Er blijft sprake van uitzonderingen omdat in groep 2 veel aandacht geschonken wordt aan de brede ontwikkeling van de kinderen en in groep 3 meer aandacht is voor het cognitieve aspect. Dit is iets waar kinderen wel aan toe moeten zijn.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑