Verlof aanvragen leerlingen

Om als leerling tot de basisschool te mogen worden toegelaten, moet hij of zij vier jaar zijn. Vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden kan een kind ten hoogste tien dagdelen (maximaal verspreid over twee maanden) als gast de school bezoeken. Wennen aan de school wordt op deze manier mogelijk gemaakt.

Op de eerste schooldag volgend op de maand waarin een kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig. Vanaf dat moment moet het op school aanwezig zijn. Een kind echter dat nog geen zes jaar is, is voor vijf uren per week vrijgesteld van school. Maakt u hiervan gebruik, dan moet u dit even overleggen met de leerkracht of met de directeur. Daarnaast kan de schoolleiding voor nog eens vijf uren (niet meer!) vrijstelling verlenen. In totaal kan een vijfjarige dus maximaal tien uren per week vrijgesteld zijn van schoolbezoek. Zodra een kind zes jaar is geworden, vervalt deze mogelijkheid.

Gronden voor vrijstelling van het onderwijs/Schoolverzuim

De leerlingen nemen verplicht deel aan alle onderwijsactiviteiten die voor hen bestemd zijn, deze onderwijsactiviteiten kunnen voor leerlingen onderling verschillen.Het bevoegd gezag (de directie) kan op verzoek van ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Deze vrijstelling kan alleen gegeven worden op door het bevoegd gezag (én de leerplichtwet!)vastgestelde gronden. De directie bepaald welke onderwijsactiviteiten in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

Natuurlijk zullen leerplichtige kinderen de school wel eens moeten verzuimen. Van geoorloofd schoolverzuim is bijvoorbeeld sprake bij ziekte of bij het bezoeken van een arts. U dient ons wel tijdig op de hoogte te brengen. Dus graag van tevoren even een briefje of een telefoontje. Wij behoeven ons dan ook niet nodeloos ongerust te maken, wanneer een leerling niet op school verschijnt. Verder is verzuim in geval van 'gewichtige omstandigheden' geoorloofd.

Verzuim bij ziekte en doktersbezoek

Natuurlijk zullen leerplichtige kinde­ren de school weleens moeten ver­zuimen. Van geoor­loofd schoolver­zuim is bijvoorbeeld sprake bij ziekte. U dient ons wel tijdig op de hoogte te brengen. Dus graag voor schooltijd (bij voorkeur via Mijnschoolinfo) even aan ons melden. (Zie blz. 62 onder 9.48) Wij be­hoe­ven ons dan ook niet no­deloos on­gerust te ma­ken, wanneer een leerling niet op school verschijnt. Voor ‘doktersbezoek’ hebben we een speciaal ‘meld­briefje’ voor u. Op blz. 49, 9.22 (‘Meld­briefje bezoek aan arts’) staat daar ook iets over. Op blz. 69 vindt u het als kopi­eerblad.

Extra verlof bij ‘gewichtige omstandigheden’

Verder kan er extra verlof worden aangevraagd als er sprake is van ‘ge­wichtige om­stan­dighe­den’. De verlofaanvraag moet vooraf bij de schooldirecteur worden ingediend door middel van het ‘Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek’, vergezeld van ‘bewijsstuk­ken’ (voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is). De school heeft dat formulier digitaal voor u. Alleen bij absolute overmacht is het mogelijk verlof achteraf – binnen twee dagen – aan te vragen. Daar­voor moeten dan ook weer bewijsstukken worden ingediend.

 Gewichtige omstandigheden zijn:

 • Een verhuizing.
 • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de tweede tot en met derde graad.
 • Het overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste tot en met de vierde graad.
 • Het 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-,en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders/verzorgers.
 • Een wettelijke verplichting.

Neemt u dan wel eerst even contact met ons op?!

Melden bij de leerplichtambtenaar

Bij vakanties (of zomaar eens een vrije dag) buiten de schoolvakanties om is er vrijwel altijd sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, een overtreding van de leerplichtwet die we moeten melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft onze school in 2004 bezocht; de richtlijnen voor verlofaanvragen zijn toen bijgesteld en aangescherpt.

Voor verlof (voor kinderen van vijf jaar en ouder) moeten de ouders/verzorgers in alle gevallen tijdig overleg plegen met de directie van de school. In alle gevallen moet er een 'Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek' worden ingevuld en op school worden ingeleverd. Hierop volgt dan een beslissing van de directie, waartegen de ouders dan weer beroep kunnen aantekenen bij de leerplichtambtenaar.

Vakantieverlof wegens het beroep van de ouders/verzorgers

Voor ouders/verzorgers die een beroep uitoefenen dat hen beperkt in de mogelijkheden om tijdens de reguliere schoolvakanties met hun kind(eren) op vakantie te gaan geldt:

 • Toestemming voor vakantie dient bij voorkeur twee maanden van tevoren te worden aangevraagd bij de directie van de school.
 • Bij de aanvraag moeten de ouders/verzorgers een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat verlof tijdens de offiële schoolvakanties voor hen niet mogelijk is.
  (Een formulier 'Werkgeversverklaring' is op school te verkrijgen.)
 • Vakantieverlof mag eenmaal per jaar worden verleend.
 • Vakantieverlof mag niet langer duren dan tien schooldagen.
 • Vakantieverlof mag niet plaatsvinden direct voor of na een vakantieperiode.

Te laat komen

Regelmatig te laat komen moet worden genoteerd en bij de leerplichtambtenaar gemeld worden. Dat geldt namelijk ook als ongeoorloofd verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim.... Van enige soepelheid van onze kant kan bij overtreding van de leerplichtregels geen sprake zijn, of we dat nu leuk vinden of niet. Als er geen toestemming is verleend voor de vrijstelling en er wordt toch verzuimd - bij ongeoorloofd verzuim dus - is de directie verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De gevolgen zijn dan voor de ouders/verzorgers. Neemt u dat allemaal goed ter harte?

Houdt u bij het vaststellen van uw vakantie(s) terdege rekening met ons vakantierooster?

Voor verdere informatie zie onze schoolgids: hoofdstuk 9.44

Hieronder kunt u het aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek downloaden 

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑